Przepisy przy zakupie na giełdzie

Organ zakupujący, ma prawo zwalniać kupców
zbożowych oraz producentów rolnych (zrzeszenia).
Sprzedam pszenicę dostawcy oferują, którym nie przysługują ulgi, przewidziane
w art. 4, od składania wadium i kaucji, oraz nie
zastrzegać w umowie (zamówieniu) w stosunku
do nich, — jak również w stosunku do producentów
rolnych (zrzeszeń), którym przysługują ulgi,
przewidziane w art. 4 — kar konwencjonalnych,
jednak tylko w przypadkach, gdy niewykonanie
dostawy lub opóźnienie jej wykonania nie grozi
według jego uznania szkodą (stratą) dla interesów
wojska lub Skarbu Państwa.

Giełdy rolne

Ceny rzepaku zakupu są normowane cenami giełdowymi,
giełdy najbliższej lub giełdy w rejonie działania
której znajduje się dana miejscowość, ewentualnie
przez ceny miejscowe rynkowo – hurtowe,
ogłaszane przez organizacje rolniczo – handlowe,
związki producentów rolnych, Syndykaty, władze
administracyjne. Ceny te rozumie się ze wszelki-
mi kosztami handlowymi; do tych cen nie można
doliczać żadnych % z tego tytułu.
Dla wojska przewóz kolejowy z reguły odbywa
się za listami przewozowymi wojskowymi. Po
zawarciu umowy sprzedający otrzymuje odpowiednią
ilość listów, z których musi się wyliczyć
przed otrzymaniem zapłaty. Skup gryki na Mazowszu sprzedaję zboże z giełdy. 
Wagę dostarczonego zboża określa się albo według
wagi kolejowej, wtedy zawsze stacji odbiorczej
lub wagi magazynu odbiorczego.
Ryzyko wagi pomiędzy stacją nadawczą i odbiorczą
ponosi dostawca, pomiędzy wagą stacji odbiorczej
a magazynem wojskowym — wojsko.

 

Oto ich brzmienie:
Cel odbioru jakościowego. Odbiór jakościowy
zboża ma na celu ustalenie jakości, t. j. warunków
technicznych przyjmowanego zboża.
Zależnie od wyniku odbioru jakościowego zboże
może być:
a) przyjęte, jeśli odpowiada obowiązującym
(umownym) warunkom technicznym,
b) odrzucone jeśli nie odpowiada choćby jednemu
z obowiązujących (umownych) warunków
technicznych (art. 26).
Odbiór jakościowy zboża przeprowadza się przez:
a) badanie wstępne; b) badanie szczegółowe.
Każda partia przyjmowanego zboża podlega oddzielnemu
badaniu.

Przez partię zboża rozumie się ilość zboża, nieprzekraczającą
zawartości jednej jednostki przewoźnej,
jak np. wagonu, samochodu lub berlinki.
Jeśli zboże dostarczone jest na wozach gospodarskich,
partię stanowi ilość zboża, dostarczona
jednorazowo na 1—10 wozach przez tego samego
dostawcę”, (art. 27).